மாவீரர் பட்டியல்


தேசத்தின் குரல்


கரும்புலிகள்


கடற்கரும்புலிகள்மாமனிதர்கள்


2 thoughts on “மாவீரர் பட்டியல்

 1. Dear sir
  My sister 2ம் லெப் வேங்கைச்செல்வி
  எல்த்தேயுஸ் மேரி அனுசியா
  கட்டைக்காடு முள்ளியான்
  யாழ்ப்பாணம்
  இவரின் படத்தை அனுப்பவும்

 2. எனது ோதரன் மாவீரர் கடற்கரும்புலிமேஜர் வன்னி மன்னன். இவர் 2006/10/18 அன்று காலித் துறைமுகதாக்குதலில் வீரவைத் தழுவினார். இவொடர்பான எொரு தகவலும்பெற முடியாமல் உள்ளது எவே இவரது கைப்படமும் விபரனையும் பதிவுசெய்யுமாறுே மிகவும் பணிவன்புடன்கேட்டுொள்கிறேன்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s