பிரிகேடியர் சொர்ணம் 1 ம் ஆண்டு வீரவணக்கம்

பிரிகேடியர் சொர்ணம் \Brigadier sornam விம்பகம்

நெருப்பாற்றில் தீக்குளித்த தளபதிகாள் நெஞ்சமெலாம் எமை நினைத்து சென்றீரோ பாடல்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s