"தேசியத்தின் குரல்" கலாநிதி அன்டன் பாலசிங்கம் 4ம் ஆண்டு வீரவணக்கம்


கடந்த மூன்று தசாப்த காலத்திற்க்கு மேலாக தமிழீழ போராட்ட வளர்ச்சிக்கும் அரசியல் இராஜதந்திர நகர்வுக்கும் தேசியத் தலைவர் அவர்களுடன் உறுதுணையாக நின்றதோடு, ஒரு மூத்த அரசியல் போராளியாக, ஒரு மதியுரைஞராக, ஒரு தத்துவாசிரியராகவும் திகழ்ந்துள்ளார்.

ஈழத்தமிழன் பெருமைகொள்ளும் வகையில் அரசியல் உலகிலும் இராஜதந்திர உலகிலும் அளப்பெரும் சாதனைகள் புரிந்து தேசசுதந்திரப் போராட்டத்தை உலக அரங்கில் முன்னிறுத்தியவர். 14-12-2006 அன்று சுகவீனம் காரணமாக இங்கிலாந்தில் சாவடைந்தார்.

தமிழீழ தேசத்திற்கே இட்டுநிரப்பமுடியாத பேரிழப்பு – தேசத்தின் குரல தேசியத் தலைவரின் அறிக்கை


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s