தேசத்தின் குரல் அன்ரன் பாலசிங்கம் பாடல்கள்

நித்திய வாழ்வினில் நித்திரை கொள்பவன்

ஓய்ந்து போனதே எம் உயிரின் பாடலே

ராஜ பறவை சிறகைவிரித்து உயரப் போனது

புலிகள் இயக்கத்தில் இருப்பவர்களுக்கு ஓய்வு என்றால் மரணம் தான்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s