முகநூலில்( Facebook )தேசியத் தலைவர் பிரபாகரன் பதிவுகள்

CLICK HERE -முகநூலில் தொடர

https://www.facebook.com/pages/Prabakaran/350023658432514

prabakaran-facebook

http://www.eelamview.com/prabhakaran/

https://velupillaiprabhakaran.wordpress.com/