எம்.ரி சொய்சின் கப்பலில் வீரச்சாவைத் தழுவிய போராளிகள்…

ஆழக்கடலில் கரைந்த மாவீரங்கள்

சமாதான காலத்தில் சிறீலங்கா கடற்படையினரின் யுத்த நிறுத்த மீறலால் சர்வதேசக் கடற்பரப்பில் 14.06.2003ம் ஆண்டு அன்று விடுதலைப் புலிகளின் வணிகக் கப்பல் தாக்கி அழிக்கப்பட்டபோது ஆழக்கடலில் கரைந்த உறவுகள்….

M.T-Soysin ltte ship

எம்.ரி சொய்சின் கப்பலில் வீரச்சாவைத் தழுவிய போராளிகள்…

international sea lttes

கப்பல் கப்டன் நிர்மலன்
சீவ் ஒவிசர் கதிர்
2ம் ஒவிசர் வீரமணி
3ம் ஒவிசர் கன்னியநாடன்
றேடியோ ஒவிசர் கஜேந்திரன்
சீவ் எஞ்சினியர் அன்புக்குமரன்
2ம் எஞ்சினியர் கடற்கரும்புலி வள்ளுவன்
3ம் எஞ்சினியர் கடற்கரும்புலி நிமால்
எலக்ரிக் எஞ்சினியர் வீரநாதன்
போஸன் கடற்கரும்புலி மணியரசன்
ஏபிள் சீமன் செழியன்
நாட்டுப்பற்றாளர் மோகன்