தலைவர் பிரபாகரனின் சிந்தனையிலிருந்து

prabakaran quotes strength

எமது போராட்டத்தின் வலிமை எமது போராளிகளின் நெஞ்சுரத்திலிருந்தே பிறக்கின்றது.