மகளிர் அரசியல்துறைப் பொறுப்பாளர் தமிழினி -காணொளி

**

**

தமிழினிக்காக சிங்களப்பெண் தமிழ் + சிங்களம் மொழிகளில் பாடிய பாடல்

*

http://www.eelamview.com/2015/10/21/tamilini-2/

**

http://www.eelamview.com/2015/10/18/thamilini/

**

http://www.eelamview.com/2015/10/26/tamilini-3/