சிறப்புத் தளபதிகள் கேணல்கோபித்,கேணல் அமுதாப் வீரவணக்கம்

கேணல் கோபித்:சாள்ஸ் அன்ரனி சிறப்பு படையணியின் தளபதி

கேணல் அமுதாப்:சாள்ஸ் அன்ரனி சிறப்பு படையணியின் தளபதி

**